Tommy Forsberg
 
Volvo 164 -72

turbodiesel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volvo 242 GL -75